Nowości


Projekt EFRR

"Razem odkryjmy świat
programowania"


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Nauczyciele oraz uczniowie klasy II-giej naszej szkoły biorą udział w realizacji projektu „Odkryjmy razem świat programowania”.

Celem projektu jest nabycie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania poprzez szkolenia w standardzie VCC, zajęcia praktyczne z uczniami w asyście trenera oraz zapewnienie nauczycielom wsparcia trenera w trakcie  zajęć.

Uczniowie uczestniczą  w cotygodniowych  zajęciach pozalekcyjnych nauki programowania w środowisku Scratch.

Realizacja zajęć wzmocni pozycję nauczyciela pod względem metodycznym i merytorycznym. Poza tym z praktycznego punktu widzenia stwarzają nauczycielom możliwość na nabycie doświadczenia pod okiem fachowca w zakresie podstawowych kompetencji TIK, do których m.in. należą: wykorzystanie komputera lub tabletu, środowisk programistycznych, aplikacji lub programów oraz biegłość poruszania się w sieci.

Cały proces wdrażania treści w zakresie programowania w środowisku wizualnym SCRATCH ma wsparcie zdalne. W celu lepszej i sprawniejszej komunikacji oraz merytorycznego i metodycznego wsparcia realizacja projektu jest dodatkowo wzmocniona o pomoc zdalną za pośrednictwem platformy e-learningowej przy użyciu narzędzia BigBluButton. Na platformie zamieszczone są dodatkowe skrypty, materiały oraz inne pomoce do zajęć. Nauczyciel i uczniowie  mają założone konto z bezpośrednim dostępem do zasobów, co pozwala na dotarcie z informacjami i materiałami do wszystkich użytkowników w tym samym czasie.

Zajęcia pozalekcyjne z uczniami mają solidną podbudowę merytoryczną i metodyczną wraz ze wskazówkami i uwagami przy zadaniach oraz pomoc w postaci programu szkolenia, scenariuszy wszystkich zajęć, skryptów, gotowych ćwiczeń, propozycji kart pracy, zabaw, gier i innych. Wszystkie scenariusze natomiast zawierają: kompetencje uczniów i nauczyciela, cele ogólne wynikające z kompetencji uczniów i nauczyciela, cele szczegółowe, metody i formy pracy, niezbędną wiedzę teoretyczną, wskazówki i uwagi metodyczne dla prowadzącego, przykłady gotowych rozwiązań, podsumowanie, ocenę zajęć, a niektóre gotowe propozycje kart pracy i załączniki wraz z rozwiązaniami. Poza tym zestaw scenariuszy zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne do wykorzystania w dowolnym momencie przez nauczyciela prowadzącego.

 Materiały dydaktyczne dostępne w wersji elektronicznej ułatwiają dostosowanie ich do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Scenariusze przewidują również realizację zadań dodatkowych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy szybciej od pozostałych uczestników zajęć wykonają zadania.

 

Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich