Nowości


Projekty unijne EFS
 

Projekt "Przez naukę do sukcesu" 2018/2019
"Razem odkryjmy świat
programowania"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Nauczyciele oraz uczniowie klasy II-giej naszej szkoły biorą udział w realizacji projektu „Odkryjmy razem świat programowania”.

Celem projektu jest nabycie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania poprzez szkolenia w standardzie VCC, zajęcia praktyczne z uczniami w asyście trenera oraz zapewnienie nauczycielom wsparcia trenera w trakcie  zajęć.

Uczniowie uczestniczą  w cotygodniowych  zajęciach pozalekcyjnych nauki programowania w środowisku Scratch.

Realizacja zajęć wzmocni pozycję nauczyciela pod względem metodycznym i merytorycznym. Poza tym z praktycznego punktu widzenia stwarzają nauczycielom możliwość na nabycie doświadczenia pod okiem fachowca w zakresie podstawowych kompetencji TIK, do których m.in. należą: wykorzystanie komputera lub tabletu, środowisk programistycznych, aplikacji lub programów oraz biegłość poruszania się w sieci.

Cały proces wdrażania treści w zakresie programowania w środowisku wizualnym SCRATCH ma wsparcie zdalne. W celu lepszej i sprawniejszej komunikacji oraz merytorycznego i metodycznego wsparcia realizacja projektu jest dodatkowo wzmocniona o pomoc zdalną za pośrednictwem platformy e-learningowej przy użyciu narzędzia BigBluButton. Na platformie zamieszczone są dodatkowe skrypty, materiały oraz inne pomoce do zajęć. Nauczyciel i uczniowie  mają założone konto z bezpośrednim dostępem do zasobów, co pozwala na dotarcie z informacjami i materiałami do wszystkich użytkowników w tym samym czasie.

Zajęcia pozalekcyjne z uczniami mają solidną podbudowę merytoryczną i metodyczną wraz ze wskazówkami i uwagami przy zadaniach oraz pomoc w postaci programu szkolenia, scenariuszy wszystkich zajęć, skryptów, gotowych ćwiczeń, propozycji kart pracy, zabaw, gier i innych. Wszystkie scenariusze natomiast zawierają: kompetencje uczniów i nauczyciela, cele ogólne wynikające z kompetencji uczniów i nauczyciela, cele szczegółowe, metody i formy pracy, niezbędną wiedzę teoretyczną, wskazówki i uwagi metodyczne dla prowadzącego, przykłady gotowych rozwiązań, podsumowanie, ocenę zajęć, a niektóre gotowe propozycje kart pracy i załączniki wraz z rozwiązaniami. Poza tym zestaw scenariuszy zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne do wykorzystania w dowolnym momencie przez nauczyciela prowadzącego.

 Materiały dydaktyczne dostępne w wersji elektronicznej ułatwiają dostosowanie ich do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Scenariusze przewidują również realizację zadań dodatkowych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy szybciej od pozostałych uczestników zajęć wykonają zadania.  

Modernizacja oddziału przedszkolnego

Oddział przedszkolny, funkcjonujący przy naszej szkole, został w minionym roku doposażony w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej...

 

 
  
 

Projekt "Spełniamy marzenia" 2011-2013

 


Kapitał Ludzki 
  Człowiek - najlepsza inwestycja
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

"Spełniamy Marzenia"
Nasza szkoła przystąpiła do konkursu na projekt edukacyjny w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w obszarze poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".
W dn. 25 sierpnia b.r. nasz projekt uzyskał kwalifikację Komisji Urzędu Marszałkowskiego do realizacji w latach 2011-2013.

Tytuł naszego projektu - "Spełniamy Marzenia". Brali w nim udział wszyscy uczniowie klas I -VI. Zajęcia były prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły.                                                                                  


 1. W roku szkolnym 20011/2012 zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
  1. "Kids Photography Club" dla kl. IV-VI
  2. "Magiczna Matematyka" dla kl. II-III
  3. "Mały Tropiciel" kl. I-III
  4. "Przygoda z Przyrodą" kl. IV-VI
  5. "Świat Teatru" kl. III-VI
  6. "Z Komputerem w Przyszłość" - kl. IV-VI
  7. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla uczn. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  8. Wyjazd edukacyjny do Białowieży (kwiecień - czerwiec 2012)
  9. Edukacyjny obóz językowy (wakacje 2012)
  10. Warsztaty na temat równości płci dla Rady Pedagogiczne

Zarządzanie projektem:
Kordynator projektu: mgr Alicja Trocka
Asystent koordynatora : mgr Aneta Zarzecka
Animator: mgr Alina Helena Szczytko
Obsługa informatyczna: mgr inż. Halina Masztalerz
Opiekun z ramienia UMWP: mgr Anna Żakiewicz
Księgowość : specjaliści ZOES Gminy Augustów

e-mail spjablonskie@wp.pl
Warsztaty dla Rady Pedagogicznej "Niestereotypowe metody nauczania w zakresie równości płci"
W dniu 17 listopada 2011 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty na temat zasady równości szans kobiet i mężczyzn. W szkoleniu uczestniczyły wszystkie osoby dorosłe biorące udział w projekcie "Spełniamy Marzenia". Zajęcia przeprowadził specjalista p. Kamil Zbroja.
Głównym celem warsztatów było przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi w sposób niestereotypowy i równościowy, umożliwiający włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć (komputery, matematyka, języki obce, zajęcia sportowe, prace techniczne, itp.). W procesie edukacji należy przełamywać stereotypy przypisujące płeć do ściśle określonych zawodów (np. kierowca TIR - wyłącznie mężczyzna, przedszkolanka - tylko kobieta, etc.), a także wskazywać na dyskryminację płci w sferze obsadzania stanowisk kierowniczych, wysokości płac za te sam rodzaj wykonywanej pracy, preferencji w zatrudnianiu. 
Czytaj...
Gallery Error

   


  Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne
  Więcej...


  Zajęcia "Przygoda z Przyrodą"
  W soboty odbywają się zajęcia przyrodnicze. Uczestniczy w nich sześcioro uczniów: cztery dziewczynki i dwóch chłopców.

   

   


  Zajęcia informatyczne "Z Komputerem w przyszłość"
  W soboty odbywały się również zajęcia informatyczne w pracowni internetowej. Uczestniczło w nich dzisięcioro uczniów: pięć dziewczynek i pięciu chłopców. Cel główny zajęć to:
  Rozwój kompetencji ITC poprzez rozwijanie zainteresowań.
  Więcej...

  Zajęcia "Magiczna Matematyka"

  Te zajęcia pozalekcyjne były prowadzone dla uczniów klas I-III, szczególnie zainteresowanych matematyką.
  Więcej...

  Zajęcia "Mały Tropiciel"
   To zajęcia dla małych (klasy I-III) przyrodników.
  Więcej...

  Zajęcia "Kids Photography Club"
   Były to pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI, odbywające się w soboty.
  Więcej...

  Zajęcia "Świat Teatru"
  Więcej...
   
  Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich