Nowości


raport 2013

Raport I-sze półrocze 2012/2013

 

Zagadnienia:

 1. 1.    Rodzaje prowadzonych zajęć, liczba uczestników, frekwencja 
 2. 2.    Efekty realizacji  prowadzonych zajęć 
 3. 3.    Inne zrealizowane zadania z Projektu  POKL „Spełniamy marzenia” 
 4. 4.    Baza dydaktyczna 
 5. Promocja projektu

 

1. W ramach Projektu POKL „Spełniamy marzenia” w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 realizowane były zajęcia, które obrazuje poniższa tabela:

 

L.p.

Rodzaj zajęć

Liczba beneficjentów

Ilość godzin

Frekwencja w %

Prowadzący zajęcia

1

W towarzystwie Gaussa

8

14

100

T.

 Kozłowska

2

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla ucznia z niepełnosprawnością w zakresie niedowidzenia

1

16

100

A.Trocka

3

Z komputerem w przyszłość

10

14

90

H.

 Masztalerz

4

Przygoda z przyrodą

6

14

95

H.

 Masztalerz

5

Świat teatru

10

18

92,5

A. Kotarska

 

6

English is fun

10

16

92,5

E. Rudziewicz-Jaworowska

7

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne

1

16

100

A.

 Trocka

 

 

Wszystkie zajęcia nauczyciele prowadzili wg opracowanych planów, programów, co  systematycznie dokumentowali w dziennikach zajęć.

 

 

 

 

 

2. Efekty realizacji zajęć projektu „Spełniamy marzenia” w I sem. r. szk. 2012/2013

Wszystkie zajęcia odbywały się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych od września 2013 r. Prowadzący je nauczyciele sukcesywnie, w sposób zaplanowany  realizowali opracowane plany pracy osiągając założone cele.  Na zajęciach wykorzystywane były różnorodne, atrakcyjne dla beneficjentów metody i formy pracy, co sprawiało iż  była na nich  wysoka frekwencja .

Na zajęciach uczniowie przede wszystkim:

 • Mogli korzystać z nowoczesnych, różnorodnych i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu,
 • Mieli możliwość poszerzania wiedzy  i umiejętności,
 • Rozwijali i pogłębiali pasje i zainteresowania matematyczne, przyrodnicze, językowe, informatyczne i teatralne, a także wyrównywali braki wynikające z niepełnosprawności,
 • Nabywali nową wiedzę z różnych  dziedzin,
 •  Przeprowadzali doświadczenia, poznawali zjawiska przyrodnicze, prowadzili obserwacje,
 • Doskonalili umiejętności radzenia sobie ze stresem, wynikającym z koniecznością wystąpień przed publicznością,
 • Podnieśli własną samoocenę, nabierali pewności siebie,
 • Rozwijali aktywność , wrażliwość,
 • Uczyli się twórczego działania indywidualnego i w zespole,
 • Rozwijali koncentrację, uwagę,
 • Nabywali wiary w swoje możliwości

 

Oprócz ogólnych w/w korzyści, jakie odnieśli uczniowie uczestniczący w zajęciach, można bardziej szczegółowo określić umiejętności i osiągnięcia, jakie zostały nabyte przez beneficjentów . Oto one:

v   W towarzystwie Gaussa

 

Po zajęciach W towarzystwie Gaussa  przeprowadzonych w I semestrze uczniowie : 

 • Potrafią rozwiązywać zadania tekstowe o różnym stopniu trudności,
 • Chętnie sięgają po łamigłówki, rebusy, gry matematyczne kształtują c i rozwijając swoje umiejętności matematyczne
 • Korzystają z wielu nowoczesnych środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu

Uczniowie wzięli udział w następujących konkursach matematycznych:

 1. Szkolny konkurs  matematyczny
 2. Przedmiotowy konkurs matematyczny

 

 

v   Z komputerem w przyszłość 

Uczniowie po I semestrze potrafią:

 • Posługiwać się oprogramowaniem Nero do nagrania plików na własną płytę CD,
 • Zaprojektować i przygotować okładkę do własnej płyty,
 • Zredagować wydanie gazetki szkolnej z wykorzystaniem narzędzi programu WORD i PAINT oraz materiałów dostępnych na stronie internetowej szkoły,
 • Nagrać krótki wywiad dźwiękowy na dysku twardym i na płycie
 • Wykorzystać dostępne programy graficzno-użytkowe do projektowania wnętrz, np. wnętrz domu.

Uczniowie pracowali w dobrze wyposażonej pracownia z dostępem do Internetu. Każdy uczestnik dysponował samodzielnym stanowiskiem. Przeprowadzone testy wiedzowo- umiejętnościowe potwierdzają znaczący wzrost umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz obsługa oprogramowania. Oprócz tego uczniowie poznali praktyczne sposoby wykorzystania programów uzytkowych.

 

 

v   Przygoda z przyrodą 

Na podstawie tekstów umiejętnościowo- wiedzowych przeprowadzonych po I półroczu  oraz obserwacji zachowań uczniów podczas zajęć, stwierdza się wzrost kompetencji przyrodniczych uczniów, takich jak:

→    Prowadzenie obserwacji i  wykonywanie doświadczeń

→    Formułowanie własnych poglądów na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji

→    Korzystanie z różnych źródeł wiedzy przyrodniczej

→    Aktywnego działania przejawiającego się w chęci i potrzebie poszukiwania odpowiedzi na pytania wynikające z przeprowadzonych obserwacji i eksperymentów.

 • Nadrzędnym celem zajęć „Przygoda z przyrodą” było budzenie ciekawości  uczniów w poznawaniu najbliższego otoczenia oraz kształtowanie zainteresowań badawczych i poznawczych szeroko rozumianego świata przyrodniczego. Treści realizowane na zajęciach umożliwiały uczniom połączenie teorii z praktyką poprzez odkrywanie tajemnic przyrody na drodze eksperymentów i obserwacji, a także analizy dostępnych źródeł wiedzy  w postaci programów multimedialnych, literatury popularno- naukowej , Internetu.

Uczniowie na zajęciach mieli możliwość:

 • Zapoznawania się z popularno-naukową literaturą przyrodniczą,
 • Nauczenia się obsługi wysokiej klasy mikroskopami optycznymi,
 • Przeprowadzania obserwacji mikroskopowej różnych organizmów  w tym niektórych elementów ich budowy,
 • Sporządzenia tzw. nietrwałego preparatu mikroskopowego,
 • Poznania pospolitych gatunków flory i fauny ekosystemów lądowych i wodnych w okolicach szkoły,
 • Identyfikacji wybranych składników pokarmowych zawartych w produktach żywnościowych oraz określić ich rolę,
 • Przygotowania i rozdzielenia różnymi metodami mieszanin jednorodnych i niejednorodnych,
 • Opisu cząsteczkowej budowy materii i objaśnienia jej na podstawie doświadczeń modelowych oraz doświadczeniem z cieczami mieszającymi się,

 

v   Świat teatru

 

Głównym założeniem prowadzonych zajęć było rozbudzenie zainteresowań uczniów teatrem, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz czynny udział w życiu kulturalnym szkoły. Realizacja programu przyniosła dzieciom wiele satysfakcji, dała możliwość rozwijania i pogłębiania zainteresowań teatralnych.  Uczniowie poznali rolę środków ekspresji stosowanych w teatrze, budowę dramatu, poznali sylwetki znanych twórców, doskonalili umiejętności poprawnego posługiwania się językiem, uwrażliwiani byli na kulturę języka.

Dzięki uczestnictwu w kole teatralnym uczniowie także:

 • Uczyli się właściwej intonacji głosu, poprawnej dykcji
 • Doskonalili spontaniczne poruszanie się po scenie
 • Przygotowywali stroje, scenografie i potrzebne rekwizyty

W ramach realizacji zajęć teatralnych uczniowie przygotowali kilka przedstawień, które zaprezentowali szerszemu gronu odbiorców. Były to:

 • Montaż słowno- muzyczny „Ten zwycięża, kto miłuje” zaprezentowany na Święcie Szkoły
 • Jasełka wystawione na XIV Przeglądzie Widowisk Kolędniczych i Pastorałek w Lipsku oraz przed rówieśnikami, rodzicami zaproszonymi gośćmi na choince szkolnej.

 

 

v   English is fun

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Głównie rozwijali umiejętności językowe, wzbogacali słownictwo, poszerzali swoje wiadomości a także wykonywali prace projektowe. Na zajęciach stosowano różnorodne formy , metody pracy oraz ciekawe pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu. Dzięki temu nauka sprawiała uczniom przyjemność i dawała wiele radości.

v      Po I semestrze zajęć English is fun   uczniowie:

 • Są zmotywowani do nauki języka angielskiego,
 • Są otwarci na świat i poznawanie nowych kultur,
 • Znaja podstawowe informacje na temat kultury, historii oraz geografii krajów anglojęzycznych,
 • Znają historię i tradycje święta Halloween oraz słownictwo związane z tym świętem,
 • Znają tradycje związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia, znają słownictwo związane z tymi świętami i zimą,
 • Znają historię święta Dziękczynienia oraz tradycje z nim związane , znają słownictwo związane z tym świętem.

 

v   Zajęcia terapeutyczna dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną 

 

Dotychczasowa praca na zajęciach specjalistycznych terapeutycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną pozwala stwierdzić , iż zamierzone cele są systematycznie realizowane.

Uczeń po specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w I semestrze potrafi;

 • Na dłużej skupić uwagę podczas pracy na zajęciach
 • Przezwyciężyć niechęć do nauki
 • Kontrolować swoje zachowania podczas zajęć i poza zajęciami
 • Przeczytać tekst literacki i użytkowy popełniająć  błędy
 •  Zrozumieć częściowo czytany tekst
 • Czytać proste polecenia ze zrozumieniem
 • Napisać samodzielnie krótki tekst na określony temat
 • Narysować i zmierzyć odcinek
 • Odczytywać pełne godziny na zegarze
 • Wykonać proste zadania rachunkowe
 • Zrozumieć reguły prostych gier dydaktycznych
 • Korzystać z multimedialnych programów komputerowych w zakresie czytania pisania i liczenia
 • Pracować w programie Word

 

v   Specjalistyczne zajęcia terapeutyczna dla ucznia z niepełnosprawnością  w zakresie niedowidzenia

 

Dotychczasowa praca na zajęciach specjalistycznych terapeutycznych dla uczennicy z niepełnosprawnością   w zakresie słabowidzenia pozwala stwierdzić , iż zamierzone cele są systematycznie realizowane.  Prowadzone zajęcia rozwijają u uczennicy poczucie akceptacji niepełnosprawności, zapewniają jej tez poczucie bezpieczeństwa. Wspomagają ogólny rozwój dziecka oraz inspirują dziewczynkę do podejmowania różnorodnych czynności wymagających użycia wzroku.

 

Uczennica po  uczestnictwie w zajęciach w I semestrze potrafi:

 • Wykonać wszystkie zaplanowane zadania
 • Wykonywać ćwiczenia stymulujące widzenie
 • Układać puzzle, obrazki z ruchomych elementów wg wzoru
 • Czytać tekst literacki i wykonywać zadania z nim związane
 • Układać zdania z rozsypanek wyrazowych
 • Rozpoznawać części mowy z wykorzystaniem elementów metody Montessori
 • Korzystać z multimedialnych programów komputerowych w zakresie czytania, pisania i liczenia.

 

Uczennica wzięła udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym i zajęła II miejsce.

3. Inne zadania zrealizowane  w ramach Projektu POKL „Spełniamy marzenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach zaplanowanych działań projektu zrealizowano także  następujące zadania:

 • Warsztaty edukacyjne  pod hasłem „Uczę się bawiąc , bawię się ucząc”
 • Wyjazd edukacyjny do Białegostoku.

 

Warsztaty edukacyjne  odbyły się 6 października 2012 roku. Brało w nich udział 50 uczniów z naszej szkoły. Warsztaty prowadzili profesjonalni animatorzy.  Pod ich czujnym okiem wszyscy zebrani, a więc uczniowie, nauczyciele, rodzice mogli poeksperymentować na  przygotowanych stanowiskach. Można było między innymi tworzyć wspaniałe olbrzymich rozmiarów banki mydlane, oraz poznać mechanizm ich powstawania a także „grę”  światła.  Następnie uczniowie mogli poznać tajniki fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki. Wielką radość sprawiły lody z kuchni molekularnej wyprodukowane przy współdziałaniu śmietanki, cukru oraz ciekłego azotu.  Na własne skórze odczuli także jak włosy „stają na głowie”, a to wszystko dzięki urządzeniu wytwarzającemu ładunki elektryczne. Powstawały efektowne fryzury, co budziło wielki podziw i entuzjazm wśród zebranych.

Uczniowie mogli także własnoręcznie wykonać latawce, które potem fruwały w przestworzach. Dzieci wykonywały też budowle z gwoździ, a także budowały prowizoryczne  silniki elektryczne.  Na stanowisku „elektryczność” uczniowie dowiedzieli się czym są przewodniki, a czym izolatory. Były tam także wyładowania elektryczne.

Wszystkie doświadczenia przyniosły wiele radości  i dostarczyły wszystkim niesamowitych przeżyć.

Na koniec uczestnicy wyrazili swoje opinie o imprezie. Jednogłośnie stwierdzili, że zajęcia były bardzo ciekawe, dostarczyły wiedzy z różnych dziedzin, wyjaśniły istotę zjawisk z jakimi się na co dzień spotykają , były rewelacyjne.

 

Wyjazd edukacyjny do Białegostoku miał miejsce 14 października 2012 roku. Uczestniczyło w nim 45 uczniów z klas I- VI  i 3 opiekunów. Głównym celem wycieczki była wizyta w Białostockim Teatrze Lalek i obejrzenie spektaklu „ Sindbad Żeglarz. To pełna przygód, dobrego humoru historia opowiedziana przez aktorów. Ciekawą lekcją było spotkanie z aktorami, dzięki czemu uczniowie  pogłębili swoją wiedzę o pracy aktorów, oraz innych osób zajmujących się tworzeniem i przygotowaniem sztuki teatralnej. Dzieci poznały także tajniki magii  teatru. Były to cenne informacje zwłaszcza dla uczestników koła teatralnego z naszej szkoły.   Po wrażeniach artystycznych uczestnicy wycieczki odwiedzili Fikoland, gdzie doskonale się bawili w basenach z piłeczkami, zjeżdżalniach, wspinając się na ściankach z kamieni, skacząc po gigantycznych materacach. 

Ostatnim etapem wycieczki była wizyta w historycznym Pałacu Branickich, gdzie niedawno otwarto Muzeum Historii Medycyny i Farmacji.  Prezentowane tam eksponaty pochodzą z XVIII-XX wieku. Uczniowie zwiedzili stara aptekę, dawny gabinet stomatologiczny, radiologiczny, ginekologiczny. Na koniec uczniowie w trakcie zajęć warsztatowych mogli wykonać odlew szczęk z gipsu i zabrać go na pamiątkę.

Przeprowadzona ankieta wykazała , że wycieczka bardzo podobała się wszystkim uczniom.  Wszyscy zadeklarowali chęć ponownego wyjazdu w ciekawe, pełne przygód i wrażeń miejsca.  Dla 87% badanych najbardziej podobał się spektakl teatralny. 84% podobała się wizyta w Muzeum Medycyny. Dla wszystkich uczestników podobały się zabawy w Fikolandzie. 82% badanych wskazało wszystkie 3 formy jako najbardziej interesujące podczas wyjazdu. Zapytano także jak wyjazd ten wpłynął na uczestników wycieczki i tak 84% poszerzyło swoje zainteresowania, 95,5% wie jak należy zachowywać się w teatrze, muzeum, itp. , 80% zdobyło doświadczenie zachowania się w nowych miejscach, 87% zobaczyło miejsca, których nie bywa na co dzień, 84% zdobyło wiedze w ciekawy sposób.

Wyniki przeprowadzonej ankiety  dowodzą , że przez taką formę uczestnicy  nabrali kulturalnego obycia, nabyli umiejętność właściwego zachowania się w różnych miejscach, rozwinęli wiedzę o teatrze, nauczyli się właściwie odbierać sztukę. To wszystko stanowi ważny czynnik w przełamaniu u uczniów tzw. „kompleksu prowincji”.

 

 

 

4.Baza  dydaktyczna

W wyniku realizacji Projektu POKL „Spełniamy marzenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do poszczególnych zajęć zostały zakupione pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, biurowe, papiernicze, meble, plansze, programy komputerowe, mapy do języka angielskiego, gry, podręczniki,  puzzle, tablice dydaktyczne,  ekrany , szereg innych bardzo przydatnych środków manualnych, poglądowych dla uczniów. Dzięki nim zajęcia stały się bardziej atrakcyjne, dają możliwości poznania różnymi zmysłami procesów i zjawisk.

 

5.Promocja Projektu POKL „Spełniamy marzenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach promocji naszego projektu prezentujemy efekty swojej pracy w środowisku lokalnym, a także zamieszczamy informacje o realizacji naszych działań  w prasie lokalnej. Systematycznie zamieszczane są  informacje na stronie internetowej naszej szkoły. Rodzice zapoznawani są z rezultatami projektu na zebraniach ogólnych, na których też wymieniane są poglądy i sugestie dotyczące realizacji projektu.  Wszystkie zakupione w ramach projektu pomoce, sprzęty, meble oznakowane są zgodnie z wzorem.

 

 

                                          Opracowała Helena Alina Szczytko- animator merytoryczny projektu

 

 Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich