Nowości


Zajęcia "Przygoda z Przyrodą"


"Przygoda z Przyrodą"

Cel główny zajęć: Rozwój kompetencji przyrodniczych poprzez rozwijanie zainteresowań
Program zajęć koła przyrodniczego "Przygoda z Przyrodą" przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szczególnie zainteresowanych badaniem i poznawaniem przyrody. Uczestnictwo w zajęciach stwarza uczniom możliwość samorealizacji, poszerzenia własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów i korzytania z różnorodnych źródeł wiedzy.
Realizacja programu przewidziana jest na czas jednego roku szkolnego 2011/12.
Cele ogólne:
- poznanie podstawowych zależności występujących w środowiskach naturalnych i przekształconych przez człowieka
- zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem, pięknem
- rozbudzenie pasji poznawczych
- aktywizowanie uczniów do działania
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko
Cele szczegółowe:
- opisywanie i objaśnianie obiektów, zjawisk przyrodniczych
- właściwe i sprawne posługiwanie się takimi przyrządami jak: mikroskop optyczny, lupa, sprzęt laboratoryjny
- rozpoznawaniwe pospolitych roślin i zwierząt występujących w okolicy
- przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego (np. badanie stopnia zanieczyszczenia wody i gleby, biodegradacji substancji użytkowanych w gospodarstwie domowym, właściwości skladników żywności, ciał w różnych stanach skupienia, przeprowadzanie prostych reakcji chemicznych, itp.)
- dostrzeganie zjawisk przyrodniczych w życiu codziennym
- posługiwanie się programami multimedialnymi, a także korzystanie z książek, encyklopedii, czasopism jako źródeł wiedzy przyrodniczej

Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich