Nowości


Specjalistyczne


Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne

Cele indywidualnych zajęć terapeutycznych:
- dostosowanie działań edukacyjnych do diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości
- poszerzenie wiedzy o świecie
- podnoszenie sprawności grafomotorycznej
- rozwijanie percepcji wzrokowej, wzrokowo-ruchowej i słuchowej
- budzenie wiary we własne możliwości
- wdrażanie do gromadzenia doświadczeń matematycznych
- wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa
- kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji i logicznego myślenia
- wytworzenie pozytywnych relacji opartych na szacunku, zaufaniu i wsparciu.
Przykłady działań terapeutycznych:
- układanie figur wg wzoru i z pamięci
- składanie pociętych obrazków
- układanie puzzli
- uzupełnianie braków na obrazkach
- dopasowywanie części obrazków do całości
- wyodrębnianie różnic między obrazkami
- różnicowanie położenia figur w przestrzeni
- układanie pociętych liter
- rozpoznawanie liter wśród zestawu innych liter
- rozpoznawanie podobnych i odmiennych liter w wyrazach
- dobieranie par jednakowych obrazków
- układanie wyrazów z rozsypanek litrowych i sylabowych, układanie zdań z rozsypanek wyrazowych
- segregowanie podpisów
- rozwiązywanie rebusów, zagadek, krzyżówek
- wyszukiwanie w przygotowanym tekście błędów literowych oraz skreślanie wyrazów niepotrzebnych
- zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazków
- pisanie z pamięci
- rozpoznawanie dźwięków różnych przedmiotów z otoczenia
- śpiewanie wyrazów
- tworzenie słów na określoną głoskę, liczenie słów, podział wyrazów na głoski i sylaby
- budowanie wyrazów z okreslona głoską na końcu
- nauka na pamięć krótkich piosenek i wierszyków
- wyodrębnianie słów na początku, w środku i na końcu zdania
- podział wyrazów na sylaby
- rozpoznawanie sylab w usłyszanym słowie
- uzupełnianie sylab w wyrazach
- segregowanie obrazków wg pierwszej głoski
- pisanie ze słuchu
- rysowanie równocześnie obiema rękami
- lepienie z plasteliny
- malowanie palcami dużych form falistych i kolistych
- wypełnianie konturów, zamalowywanie konturów
- kopiowanie przez kalkę
- nawlekanie korali na nitkę
- witrażyki - wycinanie i podklejanie
- malowanie dowolne kredkami i farbami
- pisanie po śladzie bez odrywania ręki
- pisanie zdań, liter w zeszycie
- przepisywanie fragmentów tekstów
- ćwiczenia rachunkowe: dodawanie i odejmowanie
- przeliczanie pieniędzy
- rozwiązywanie zadań z treścią
- swobodne wypowiedzi ucznia na tematy mu najbliższe
- doskonalenie umiejętności czytania
- ćwiczenia w rozumieniu tekstu.
  • Nowe menu
Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich