Nowości


Świat Teatru


Świat Teatru

"Podwodne Królestwo"
W maju zespół teatralny wziął udział w Gminnych Prezentacjach Teatralnych 2012, prezentując sztukę "Podwodne Królestwo".

Widzów zachwyciła wspaniała scenografia, pomysłowe kostiumy, no i oczywiście fantastyczna gra młodych aktorów.
Całość reżyserowała, opracowała, przygotowała kostiumy, choreografię, dekoracje, oprawę muzyczną -  p. Lena Olechowska. 
Zespół zajął III miejsce.
Z okazji Dnia Matki aktorzy zaprezentowali spektakl wszystkim mamom i uczniom naszej szkoły.

Program koła teatralnego "Świat Teatru" powstał na podstawie wieloletnich doswiadczeń i stanowi propozycję atrakcyjnego, dającego poczucie sukcesu sposobu wprowadzania w świat teatru poprzez pobudzanie samodzielności i aktywności młodego człowieka w zdobywaniu kolejnych umiejetności.
Jego główne założenia to przygotowanie młodego odbiorcy do świadomego uczestniczenia w kulturze oraz kształcenie umiejętności niezbędnych do prawidłowego funcjonowania w trudnej rzeczywistości XXI wieku:
 skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, efektywne współdziałanie w zespole, umiejętność negocjacji, planowanie pracy, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, sprawne posługiwanie się technologią informacyjną.
Cele i zadania:
- Ukazywanie roli środków ekspresji stosowanych w teatrze (mimika, gesty, rekwizyty, efekty akustyczne, oświetlenie, ruch, scenografia, choreografia).
- Kształcenie umiejetności odbioru teksów kultury.
- Poznanie budowy dramatu i funkcji didaskaliów.
- Rozwijanie umijętności tworzenia scenariuszy.
- Poznanie sylwetek znanych twórców.
- Rozbudzanie zainteresowań różnymi tekstami kultury.
- Doskonalenie umiejetności poprawnego posługiwania się językiem.
- Wykształcenie umiejętności prawidłowego oddychania.
- Kształcenie prawidłowej dykcji, poprawnego i wyraźnego artykułowania.
- Rozwijanie umiejętności inerepretacji głosowej tekstów.
- Uwrażliwienie na kulturę języka.
- Kształtowanie świadomości językowej.
Doskonalenie osobowości:
- Przełamywanie zahamowań.
- Zdobywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej.
- Kształtowanie otwartej, aktywnej postawy.
- Stwarzanie możliwości wyrażania emocji.
- Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole.
- Podnoszenie samooceny.
- Uczenie odpowiedzialności, samodyscypliny i koncetracji uwagi.
- Rozumienie motywacji postępowania innych.
- Dostrzeganie własnych sukcesów i porażek, wyciąganie z nich konstruktywnych wniosków.
- Przejawianie optymizmu.
Metody i formy pracy:
- drama
- przekład intersemiotyczny
- dyskusja
- burza mózgów
- ranking
- grupa ekspercka
- projekt
- twórcze rozwiązywanie problemów
- poszukiwanie
- ćwiczenia praktyczne

Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich