Nowości


Indywidualizacja EFS

Indywidualizacja EFS


Od ubiegłego roku szkolnego nasza szkoła realizuje projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III w Gminie Augustów'" wspólfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS.
W ramach projektu dla uczniów kl. I-III sa realizowane nastę pujące formy: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,  zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi oraz gimnastyka korekcyjna.

Skrót raportu podsumowującego realizację zajęć  w r.szk. 2010/2011

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Celem zajęć było:
 - eliminowanie u uczniów i uczennic niepowodzeń szkolnych
 - wyrównywanie istniejących braków
 - stworzenie możliwości wszrchstronnego rozwoju dziewczynek i chłopców na miarę ich indywidualnych możliwości
 - wdrażanie do komunikatywnego, poprawnego wypowiadania się
 - utrwalenie umiejętności czytania tekstów i czytania z e zrozumieniem
 - doskonalenie umiejętności odwzorowywania i przepisywania wyrazów, zdań i tekstów
 - wdrażanie do uzupełniania, modyfikowania i tworzenia tekstów
 - utrwalenie podstawowych zasad ortografii i wiadomości gramatycznych

Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi:
 -
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych 
 - zachęcanie do wysiłku w zakresie uczenia się matematyki
 - niwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach matematyki
 - rozwój myślenia matematycznego

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy:
 - dokladne poznanie dziecka (m.in. konsultacja z lekarzem odp. specjalności)
 - nauka korygowania błędów z uwzględnieniem indywidualizacji
 - kontrola umiejetności przyjmowania prawidłowej postawy
 - wprowadzenie nawyku i umiejetności przyjmowania prawidłowej postawy w życiu codziennym.

Zadania oraz tematyka zajęć miały zidywidualizowany charakter dopasowany do możliwości uczennic i uczniów, ich wieku oraz wymagań programowych przewidzianych dla danej klasy. Aby zainteresować uczniów zajęciami oraz utrzymać ich aktywność stosowane były urozmaicone formy ćwiczeń, gry i zabawy oraz różnorodne ćwiczenia relaksacyjne, uwzględniające upodobania dzieci.

Efekty:
- realizacja zajęć umożliwiła dzieciom opanowanie podstawowych umiejetności czytania, pisania oraz pozwolila wyrównac braki w wiadomościach i umiejetnościach uczniow,
 - prowadzone zajęcia przyczyniły się do eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i spolecznych konsekwencji
 - dzieki systematycznym ćwiczeniom kształtującym i utrwalajacym umiejetności czytania i pisania uczniowie nabierali większej pewności siebie na zajęciach lekcyjnych,
 - sukcesywnie podnosiły swoją sprawność rachunkową oraz z lepszym efektem zaczęli rozwiązywać zadania tekstowe,
 - praca na zajęciach matematycznych nabrała szybkiego tempa, chętniej zgłaszali się do odpowiedzi, robili mniej błedow rachunkowych, niektórzy przestali liczyc na konkretach,
 - potrafili utrzymac prawidłowa postawę ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego,
 - potrafili dobrać i wykonac ćwiczenia korygujące wadę postawy,
 - poznali cechy prawidłowej postawy ciała, jakie są najczęstsze wady postawy i przyczyny ich powstawania,
 - zajęcia wzmacniały wiarę we własne siły i możliwości,
 - atmosfera panująca na zajęciach sprzyjała większej aktywności dzieci,
 - dzieci chętnie uczestniczyły w zajeciach i same zauważyły, że zrobiły wielkie postępy.
Tekst : A.Trocka
Skrót: H.Masztalerz
Wprowadziła: H. Masztalerz


Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich