Nowości


Regulamin dyskotek

Regulamin dyskotek

Procedura organizacji zabaw szkolnych (dyskotek)

w Szkole Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego

w Jabłońskich.

 1. Wszystkie zabawy szkolne ujęte są w kalendarzu imprez szkolnych.
 2. Uczestniczą w niej uczniowie szkoły, a uczniowie spoza szkoły przychodzą w obecności rodziców i na ich odpowiedzialność.
 3. Za organizację odpowiada wyznaczony nauczyciel lub grupa nauczycieli.
 4. Koordynator d/s bezpieczeństwa we współpracy z innymi nauczycielami opracowuje harmonogram dyżurów podczas dyskoteki i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
 5. Udział w dyżurach podczas organizowanych dyskotek w szkole biorą wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły oraz chętni rodzice, ale tylko w roli opiekuna wspomagającego.
 6. Monitorowane są wszystkie newralgiczne punkty szkoły (toalety, korytarze, wnęki).
 7. Uczniowie nie spożywają alkoholu, nie palą papierosów, zachowują się zgodnie z przyjętymi normami społecznymi (bez agresji i wulgaryzmów).
 8. W przypadku stwierdzenia  zachowań ryzykownych lub przestępstwa ucznia bądź grupy uczniów uruchamiana jest właściwa procedura postępowania.
 9. Uczeń łamiący regulamin otrzymuje zakaz uczestnictwa w imprezach otwartych oraz stosowane są przepisy szkolnego systemu kar i nagród.
 10. W przypadku wtargnięcia osób trzecich na teren szkoły podczas dyskoteki zawiadamiana jest niezwłocznie policja.
 11. Do czasu przybycia służb zewnętrznych sytuacją kieruje nauczyciel organizujący dyskotekę.
 12. Pozostali nauczyciele mają zapewnić bezpieczeństwo uczniom, uczestniczącym w imprezie.
 13. W razie potrzeby bądź zachowań uczniów zagrażających bezpieczeństwu, dyrektor ma prawo przerwać dyskotekę.
 14. W przypadku ciągłej niesubordynacji uczniów podczas dyskotek lub zaistnienia czynu zagrażającego bezpieczeństwu w szkole dyrektor może podjąć decyzję o zawieszeniu organizacji dyskotek i zabaw szkolnych na czas określony, rok szkolny lub do odwołania.

 Powyższy dokument został opracowany i zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 04.12.2013 r.

Powrót do Dokumentów

 

Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich