Nowości


Projekt Unijny "0"

 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich, w roku 2014 został doposażony w ramach projektu systemowego w zakresie modernizacji oddziałow przedszkolnych, zlokalizowanych przy szkołach podstawowych, w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dzięki funduszom z Projektu zmodernizowano (m.in. wykonano bezpieczną nawierzchnię) i wyposażono w dodatkowe urządzenia plac zabaw. Dostosowano toaletę oraz szatnię do potrzeb małych dzieci, a także zmodernizowano toaletę dla personelu. Działania te miały na celu podniesienie standardu opieki i bezpieczeństwa dzieci z oddziału przedszkolnego. Natomiast, w celu poprawy jakości pracy oraz atrakcyjności zajęć dla dzieci, zakupiono i zamontowano nowe meble, kolorowy sprzęt wypoczynkowy oraz gimnastyczny. Na podniesienie atrakcyjności duży wpływ mają również zakupione pomoce dydaktyczne, zabawki oraz artykuły do zajęć plastyczno-technicznych.

Ponadto, w ramach Projektu zakupiliśmy tablicę interaktywną z oprogramowaniem, koputery przenośne, kserokopiarkę oraz sprzęt audiowizualny. Pozwoli to na likwidację barier w dostępie do nowoczesnych technologii dla dzieci z terenów wiejskich oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Tekst: Elżbieta Złotkowska

Redakcja: administrator

Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

 
Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich