Nowości


Wzory druków

Wzory druków

Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich
Tel. 87 644 93 15

………………………………………………., dn…………………………….

ZWOLNIENIE Z LEKCJI

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojej/mojego córki/syna

.....................................................................................................................................

z lekcji w dniu …………………. od godz………………. do godz……………… z powodu

…………………………………………………………………………………………………………

Od momentu opuszczenia przez moją córkę/syna budynku szkoły biorę za nią/niego
 całkowitą odpowiedzialność.

……………………………………………………

podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

……………………………………………., dn……………..

USPRAWIEDLIWIENIE

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki/syna

………………………………………………………………………………………………………………………………………

w dniach od…………………………….. do ……………………..

Nieobecność spowodowana była…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

podpis rodzica/prawnego opiekuna

Powrót do dokumentów

Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich